ЧАО "Центральное грузовое бюро"
Форма входа
Категории раздела
Новости [58]
Аналитика [128]
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Счетчики

Главная » Статьи » Новости

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Осинський Євгенiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

24.03.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Центральне вантажне бюро"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

18031, м.Черкаси, Бул.Шевченко,69

4. Код за ЄДРПОУ

21386848

5. Міжміський код та телефон, факс

(0472) 54-04-33 (0472) 54-04-33

6. Електронна поштова адреса

21386848@at24.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.03.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

53 Бюлетень.Цiннi папери України

25.03.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ccb.at.ua

в мережі Інтернет

25.03.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.03.2015

припинено повноваження

директор

Осинський Євгенiй Миколайович

 

33.3

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № б/н вiд 23.03.2015 року у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень припиненi повноваження:
- директор – Осинський Євгенiй Миколайович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 33,3%, (7182,50 грн.) Особа перебувала на посадi директора з 23.03.2012р. по 23.03.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

23.03.2015

припинено повноваження

голова Наглядової ради

Вепрев Михайло Павлович

 

33.3

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № б/н вiд 23.03.2015 року у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень припиненi повноваження:
- голова Наглядової ради – Вепрев Михайло Павлович згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 33,3% (7182,50 грн.) Особа перебувала на посадi голови Наглядової ради з 23.03.2012р. по 23.03.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

23.03.2015

припинено повноваження

член Наглядової ради

Осинська Iрина Анатолiївна

 

16.7

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № б/н вiд 23.03.2015 року у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень припиненi повноваження:
- член Наглядової ради – Осинська Iрина Анатолiївна згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 16,7% (3602,50 грн.) Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 23.03.2012р. по 23.03.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

23.03.2015

припинено повноваження

Ревiзор

Вепрева Iрина Вiталiївна

 

16.7

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № б/н вiд 23.03.2015 року у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень припиненi повноваження:
- ревiзор – Вепрева Iрина Вiталiївна згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 16,7 % (3602,50 грн.) Особа перебувала на посадi Ревiзора з 23.03.2012р. по 23.03.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

23.03.2015

обрано

директор

Осинський Євгенiй Миколайович

 

33.3

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № б/н вiд 23.03.2015 року у зв’язку з обранням органiв управлiння товариства обрано:
- директор – Осинський Євгенiй Миколайович згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 33,3% (7182,50 грн.) Попередньо займав посади: голова правлiння АТ «ЦВБ», директор ПрАТ «ЦВБ». Особа обрана повторно на посаду термiном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

23.03.2015

обрано

член Наглядової ради

Вепрев Михайло Павлович

 

33.3

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № б/н вiд 23.03.2015 року у зв’язку з обранням органiв управлiння товариства обрано:
- член Наглядової ради – Вепрев Михайло Павлович згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 33,3% (7182,50 грн.) Попередньо займав посади: голова ревiзiйної комiсiї АТ «ЦВБ», голова Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ». Особа обрана повторно на посаду термiном 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

23.03.2015

обрано

член Наглядової ради

Осинська Iрина Анатолiївна

 

16.7

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № б/н вiд 23.03.2015 року у зв’язку з обранням органiв управлiння товариства обрано:
- член Наглядової ради – Осинська Iрина Анатолiївна згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 16,7% (3602,50 грн.) Попередньо займала посади: заступник голови правлiння АТ «ЦВБ» по зовнiшньо-економiчнiй дiяльностi, член Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ». Особа обрана повторно на посаду термiном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

23.03.2015

обрано

ревiзор

Вепрева Iрина Вiталiївна

 

16.7

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № б/н вiд 23.03.2015 року у зв’язку з обранням органiв управлiння товариства обрано:
ревiзор – Вепрева Iрина Вiталiївна згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 16,7 % (3602,50грн.) Попередньо займала посади: заступник голови правлiння АТ «ЦВБ» по адмiнiстративно-господарськiй дiяльностi, ревiзор ПрАТ «ЦВБ». Особа обрана повторно на посаду термiном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

23.03.2015

обрано

голова Наглядової ради

Вепрев Михайло Павлович

 

33.3

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ» протокол № б/н вiд 23.03.2015р., обрано:
- голова Наглядової ради – Вепрев Михайло Павлович згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 33,3% (7182,50 грн.). Попередньо займав посади: голова ревiзiйної комiсiї АТ «ЦВБ», голова Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ». Особа обрана повторно на посаду термiном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Категория: Новости | Добавил: ЦГБ (25.03.2015)
Просмотров: 184

© ЧАО "Центральное грузовое бюро" 2018