ЧАО "Центральное грузовое бюро"
Форма входа
Категории раздела
Новости [58]
Аналитика [129]
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Счетчики

Главная » Статьи » Новости

Особлива інформація емітента

Приватне акціонерне товариство «Центральне вантажне бюро» (надалі – Товариство)

код ЄДРПОУ 21386848 місцезнаходження: м. Черкаси,  бул. Шевченка 69, 

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 15 квітня 2013 року о 10.00 год., за адресою:  м. Черкаси, бул. Шевченка, 69, перший під’їзд, офіс Товариства, (каб. № 1 ).

 Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії  Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

2.Розгляд звіту Виконавчого органу - Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.Затвердження рішень Наглядової ради.

5.Встановлення розміру винагороди голові та членам Наглядової ради.

6.Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора. Затвердження

річного звіту та балансу Товариства станом на  31.12.2012р.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.

8.Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як  одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих  значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

      Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 15 квітня 2013р., з 09.15 до 09.45 год., за місцем проведення зборів: м. Черкаси, бул. Шевченка, 69, перший під’їзд, офіс Товариства, (каб. № 1 ).

Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 09 квітня 2013 року.

   Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт,

або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт

або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність,

оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

  Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 69, перший під’їзд, офіс Товариства, кабінет № 2 головного бухгалтера, у робочі дні з 9.00 до 10.00 год. У день проведення загальних зборів у місці проведення зборів з 09.15 до 09.45 год.  Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Гоштеліані Ірина Віталіївна.

Телефон для довідок: (0472) 54-04-33.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2012 рік

2011 рік

Усього активів

570,3

522,7

Основні засоби

275,9

287,5

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованність

176,2

202,7

Грошові кошти та їх еквіваленти

118,2

30,2

Нерозподілений прибуток

451,9

355,7

Власний капітал

498,5

402,3

Статутний капітал

21,6

21,6

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

29,4

28

Чистий прибуток (збиток)

96,2

76,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17256

17256

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

24

17

Директор                                                                                                     Осинський Є.М.

Категория: Новости | Добавил: ЦГБ (14.03.2013)
Просмотров: 332

© ЧАО "Центральное грузовое бюро" 2018