ЧАО "Центральное грузовое бюро"
Форма входа
Категории раздела
Новости [58]
Аналитика [128]
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Счетчики

Главная » Статьи » Новости

Оголошення від 17.02.2015

Приватне акціонерне товариство «Центральне вантажне бюро» (надалі – Товариство)

код ЄДРПОУ 21386848, місцезнаходження: 18031, м. Черкаси,  бул. Шевченка 69

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 23 березня 2015 року о 10.00 год., за адресою (місце проведення):  м. Черкаси, бул. Шевченка, 69, перший під’їзд, офіс Товариства, (каб. № 1 ).

 Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

3.Розгляд звіту Виконавчого органу - Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Напрямки діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за

наслідками звіту Ревізора.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на  31.12.2014р.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

10.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

11.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12.Обрання директора Товариства.

13.Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,

Встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання

договору з Ревізором.

14.Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року та в січні-квітні 2016 року. Визначення характеру таких правочинів та їх граничної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 23 березня 2015р., з 09.15 до 09.45 год., за місцем проведення зборів: м.Черкаси, бул. Шевченка, 69, перший під’їзд, офіс Товариства, (каб. № 1).

Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 17 березня 2015 року.

     Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт,

або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт

або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність,

оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

    Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 69, перший під’їзд, офіс Товариства, кабінет № 2 головного бухгалтера, у робочі дні з 9.00 до 10.00 год. У день проведення загальних зборів у місці проведення зборів з 09.15 до 09.45 год.  Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Гоштеліані Ірина Віталіївна. Телефон для довідок: (0472) 54-04-33.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2014 рік

2013 рік

Усього активів

370,3

380,2

Основні засоби

268,1

265

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованність

85,6

105,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

16,6

9,8

Нерозподілений прибуток

237,3

290,3

Власний капітал

283,9

336,9

Статутний капітал

21,6

21,6

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

86,4

43,3

Чистий прибуток (збиток)

-53

-161,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17256

17256

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

27

Директор       Осинський Є.М.

Категория: Новости | Добавил: ЦГБ (04.03.2015)
Просмотров: 211

© ЧАО "Центральное грузовое бюро" 2018