ЧАО "Центральное грузовое бюро"
Форма входа
Категории раздела
Документы [19]
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Счетчики

Главная » Файлы » Документы

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
[ Скачать с сервера (613.5 Kb) ] 19.04.2016, 08:16

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Осинський Є.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

19.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Центральне вантажне бюро"

2. Організаційно-правова форма емітента

 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21386848

4. Місцезнаходження емітента

18031 Черкаська область Соснiвський мiсто Черкаси бульвар Шевченка 69

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0472) 54-04-33 (0472) 45-26-66

6. Електронна поштова адреса емітента

21386848@at24.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

 

(дата)

     

 

2. Річна інформація опублікована у

71 Бюлетень. Цiннi Папери України

 

19.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.ccb.at.ua

в мережі Інтернет

19.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки Дiяльнiсть Товариства лiцензуванню не пiдлягає; рахунки в iноземнiй валютi вiдсутнi; участь в створеннi юридичних осiб емiтент не брав; посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня; емiтент не користувався послугами рейтингового агенства; в звiтному перiодi дивiденди не нараховувались i не виплачувались; вiдсутнi iнформацiї: "про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" так як АТ не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води; борговi цiннi папери не випускались;  iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала; звiт про стан об'єкта нерухомостi  не надається так як емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств не було .

Повiдомлення про проведення ЗЗА було розмiщено 03.03.2015р.

 

Категория: Документы | Добавил: ЦГБ
Просмотров: 147 | Загрузок: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

© ЧАО "Центральное грузовое бюро" 2018