ЧАО "Центральное грузовое бюро"
Форма входа
Категории раздела
Документы [19]
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Счетчики

Главная » Файлы » Документы

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
[ Скачать с сервера (42.5 Kb) ] 10.04.2017, 20:43

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Осинський Євгенiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

10.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Центральне вантажне бюро"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

18031, м.Черкаси, Бул.Шевченко,69

4. Код за ЄДРПОУ

21386848

5. Міжміський код та телефон, факс

(0472) 54-04-33 (0472) 54-04-33

6. Електронна поштова адреса

21386848@at24.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

69 Вiдомостi НКЦПФР

11.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ccb.at.ua

в мережі Інтернет

10.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

10.04.2017

2000

221.1

904.56

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд 10.04.2017року прийняте рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на укладання Товариством значних правочинiв, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, експортних договорiв, надання послуг Товариства.
Вартiсть активiв емiтента 221,1 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 2 000 тис.грн.
Спiввiдношення 904,56 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 17 256;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах: 17 256 ;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 17 256;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

 

Категория: Документы | Добавил: ЦГБ
Просмотров: 137 | Загрузок: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

© ЧАО "Центральное грузовое бюро" 2018